Come raggiungerlo

Mirone Venerando

Via Padula, 159 - Casoria

0815402699